Tin chứng khoán

Vốn chủ sở hữu là gì ? Các thành phần của Vốn chủ sở hữu

blog_post.featured_image

Vốn chủ sở hữu là gì ?

Vốn chủ sở hữu - equity đại diện cho số tiền sẽ được trả lại cho các cổ đông của công ty nếu tất cả tài sản được thanh lý và tất cả các khoản nợ của công ty đã được thanh toán xong.

Ngoài ra, vốn chủ sở hữu có thể đại diện cho giá trị sổ sách của một công ty. Nó cũng thể hiện quyền sở hữu theo tỷ lệ đối với cổ phiếu của công ty.

Vốn chủ sở hữu có thể được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán của công ty và là một trong những phần dữ liệu phổ biến nhất được các nhà phân tích sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty.

Cách tính Vốn chủ sở hữu của công ty

Vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản - Tổng nợ phải trả

Thông tin này có thể được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán, nơi có thể thực hiện theo các bước sau:

  1. Xác định vị trí tổng tài sản của công ty trên bảng cân đối kế toán trong kỳ.
  2. Xác định tổng nợ phải trả, khoản này cần được liệt kê riêng trên bảng cân đối kế toán.
  3. Trừ tổng tài sản khỏi tổng nợ phải trả để có vốn chủ sở hữu của cổ đông.
  4. Lưu ý rằng tổng tài sản sẽ bằng tổng nợ phải trả và tổng vốn chủ sở hữu.

Vốn cổ đông cũng có thể được biểu thị bằng vốn cổ phần của công ty và lợi nhuận để lại trừ giá trị của cổ phiếu quỹ. Phương pháp này, tuy nhiên, ít phổ biến hơn. Mặc dù cả hai phương pháp đều mang lại con số như nhau, việc sử dụng tổng tài sản và tổng nợ phải trả minh họa rõ ràng hơn về tình trạng tài chính của một công ty.

Hiểu rõ hơn về vốn chủ sở hữu 

Bằng cách so sánh các con số cụ thể phản ánh mọi thứ mà công ty sở hữu và mọi thứ nó nợ, phương trình vốn chủ sở hữu cổ đông = "tài sản trừ-nợ" vẽ ra một bức tranh rõ ràng về tài chính của một công ty, mà các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể dễ dàng giải thích. Vốn chủ sở hữu được sử dụng làm vốn do một công ty huy động, sau đó được sử dụng để mua tài sản, đầu tư vào các dự án và cấp vốn cho các hoạt động. Một công ty thường có thể huy động vốn bằng cách phát hành nợ (dưới hình thức cho vay hoặc thông qua trái phiếu) hoặc vốn chủ sở hữu (bằng cách bán cổ phiếu). Các nhà đầu tư thường tìm kiếm các khoản đầu tư cổ phần vì nó mang lại cơ hội lớn hơn để chia sẻ lợi nhuận và sự tăng trưởng của một công ty.

Vốn chủ sở hữu rất quan trọng vì nó thể hiện giá trị cổ phần của nhà đầu tư trong một công ty, được thể hiện bằng tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Điều này đối với vốn chủ sở hữu thông qua việc sở hữu cổ phiếu trong một công ty mang lại cho cổ đông tiềm năng thu được lợi nhuận từ vốn cũng như cổ tức. Sở hữu vốn chủ sở hữu cũng sẽ mang lại cho cổ đông quyền biểu quyết về các hành động của công ty và trong bất kỳ cuộc bầu cử nào cho hội đồng quản trị. Những lợi ích sở hữu cổ phần này thúc đẩy sự quan tâm liên tục của các cổ đông đối với công ty.

Vốn chủ sở hữu của cổ đông có thể âm hoặc dương. Nếu dương, công ty có đủ tài sản để trang trải các khoản nợ phải trả. Nếu âm, nợ phải trả của công ty vượt quá tài sản; nếu kéo dài thì coi như mất khả năng thanh toán . Thông thường, các nhà đầu tư xem các công ty có vốn cổ đông âm là khoản đầu tư rủi ro hoặc không an toàn. Vốn chủ sở hữu không phải là một chỉ số chính xác về sức khỏe tài chính của một công ty; được sử dụng cùng với các công cụ và thước đo khác, nhà đầu tư có thể phân tích chính xác tình hình hoạt động của một tổ chức.

Các thành phần của Vốn chủ sở hữu cổ đông

Thu nhập để lại là một phần của vốn chủ sở hữu cổ đông và là tỷ lệ phần trăm thu nhập ròng không được trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Hãy coi thu nhập giữ lại là khoản tiết kiệm vì nó đại diện cho tổng lợi nhuận tích lũy đã được tiết kiệm và để sang một bên hoặc giữ lại để sử dụng trong tương lai. Thu nhập giữ lại tăng dần theo thời gian khi công ty tiếp tục tái đầu tư một phần thu nhập của mình.

Tại một số thời điểm, số lợi nhuận để lại tích lũy có thể vượt quá số vốn góp của các cổ đông. Thu nhập để lại thường là thành phần lớn nhất trong vốn chủ sở hữu của các cổ đông đối với các công ty đã hoạt động trong nhiều năm.
Cổ phiếu quỹ đại diện cho cổ phiếu mà công ty đã mua lại từ các cổ đông hiện hữu. Các công ty có thể mua lại khi ban lãnh đạo không thể triển khai tất cả vốn cổ phần hiện có theo những cách có thể mang lại lợi nhuận tốt nhất. Cổ phiếu được các công ty mua lại trở thành cổ phiếu quỹ và chúng được ghi nhận trong một tài khoản gọi là cổ phiếu quỹ, một tài khoản ghi ngược với tài khoản vốn nhà đầu tư và lợi nhuận giữ lại. Các công ty có thể phát hành lại cổ phiếu quỹ cho người sở hữu cổ phiếu khi công ty cần huy động tiền.

Nhiều người xem vốn chủ sở hữu chứng khoán là đại diện cho tài sản ròng của một công ty — giá trị ròng của nó, có thể nói, sẽ là số tiền mà các cổ đông sẽ nhận được nếu công ty thanh lý tất cả tài sản của mình và thanh toán tất cả các khoản nợ.

Ví dụ về Vốn chủ sở hữu của Cổ đông

Sử dụng một ví dụ dưới đây là một phần của bảng cân đối kế toán 

  • Tổng tài sản là 354,628 tỷ .
  • Tổng nợ phải trả là 157,797 tỷ 
  • Tổng vốn chủ sở hữu là 196.831 tỷ

Phương trình kế toán theo đó tài sản = nợ phải trả + vốn cổ đông được tính như sau:

Vốn chủ sở hữu của cổ đông = 354,628, (tổng tài sản) - 157,797 (tổng nợ phải trả) =196,831 tỷ

Vốn chủ sở hữu so với Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là một thước đo hiệu quả tài chính được tính bằng cách chia thu nhập ròng cho vốn chủ sở hữu của cổ đông. Vì vốn chủ sở hữu bằng tài sản của một công ty trừ đi nợ của nó, ROE có thể được coi là tỷ suất sinh lợi trên tài sản ròng. ROE được coi là thước đo đánh giá mức độ hiệu quả của ban lãnh đạo đang sử dụng tài sản của công ty để tạo ra lợi nhuận. Vốn chủ sở hữu, như chúng ta đã thấy, có nhiều nghĩa khác nhau nhưng thường thể hiện quyền sở hữu đối với một tài sản hoặc một công ty, chẳng hạn như các cổ đông sở hữu vốn cổ phần trong một công ty. ROE là một số liệu tài chính đo lường bao nhiêu lợi nhuận được tạo ra từ vốn cổ đông của một công ty.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn giao dịch thành công

Để có thể nhận thông tin sớm nhất, Anh chị có thể ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY . Chúng tôi sẽ gửi anh chị bản tin ngay khi xuất bản

Hoặc bạn có theo dõi trên Facebook Khôi Lê. Bạn có thể trao đổi về thị trường trên trang FB này cùng Khôi

Nhận định thị trường của Bạn

Thị trường sẽ giao động ở mốc nào trong năm 2022?


Mời bạn votes
Thank you for visiting KhoiLe. Copyright © 2020 All rights reserved.