Thị trường sẽ giao động ở mốc nào trong năm 2022?

Thị trường sẽ lên vùng 1650-1800 28%/(737/2611)
Không, TT lình xình 1450-1650 17%/(458/2611)
Không, TT lình xình 1200-1450 11%/(304/2611)
Thị trường thấp hơn các mức trên 11%/(312/2611)
Thị trường cao hơn các mức trên 30%/(800/2611)