Thị trường sẽ giao động ở mốc nào trong năm 2022?

Thị trường sẽ lên vùng 1650-1800 28%/(759/2635)
Không, TT lình xình 1450-1650 17%/(458/2635)
Không, TT lình xình 1200-1450 11%/(304/2635)
Thị trường thấp hơn các mức trên 11%/(314/2635)
Thị trường cao hơn các mức trên 30%/(800/2635)