Thị trường sẽ giao động ở mốc nào trong năm 2022?

Thị trường sẽ lên vùng 1650-1800 31%/(727/2590)
Không, TT lình xình 1450-1650 20%/(458/2590)
Không, TT lình xình 1200-1450 13%/(300/2590)
Thị trường thấp hơn các mức trên 13%/(305/2590)
Thị trường cao hơn các mức trên 34%/(800/2590)